Үйлдвэрлэл

Таны хүсэл бидний амжилт

УЛАМЖЛАЛТ АРГА + ХАЛАЛ Технологи

Бид ариун цэвэр стандартын шаардлага хангасан үйлдвэрийн орчинд Уламжлалт болон ХАЛАЛ технологиор малыг төхөөрч, хэрэглэгч харилцагчдынхаа хүсэлт, шаардлагын дагуу ангилан бэлтгэж байна.

ГАРАЛ ҮҮСЭЛ БА МӨШГӨХ ТОГТОЛЦОО

Мал эмнэлэгийн гэрчилгээ

Дотоод хяналтын

лаборатори

Гарал үүслийн гэрчилгээ